Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • GIÁO ÁN LQCC: P, Q
  | Trần Thị Mỹ Châu | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SỐ LOẠI QUẢ
  | Trần Thị Mỹ Châu | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQCC: LÀM QUEN CHỮ CÁI P, Q
  | Trần Thị Mỹ Châu | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ: ĐÓNG KỊCH CHUYỆN: "QUẢ BẦU TIÊN"
  | Trần Thị Mỹ Châu | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài giảng tách gộp trong phạm vi 9
  | Trần Thị Mỹ Châu | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài giảng tìm hiểu về một số loại rau.
  | Trần Thị Mỹ Châu | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN TẠO CÂY LÊN CÁT THEO Ý THÍCH
  | Trần Thị Mỹ Châu | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI GIẢNG TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ LOÀI CÂY
  | Trần Thị Mỹ Châu | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI GIẢNG TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 8
  | Trần Thị Mỹ Châu | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
  | Trần Thị Mỹ Châu | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
Facebook